Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
            
Mer miljøeffektiv transport
            
Person- og bedriftsrettede tiltak
            
Byutforming og byens liv
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com
Bilde av biler i en gate

Høytrafikkerte gater I

Rapport

Asplan Viak AS har vært prosjektleder for utarbeidelse av en teoretisk forståelsesramme og analysemodel for høytrafikkerte gater i byer. Rapporten presenterer denne analysemodellen og hvordan den kan anvendes i Oslo. Videre diskuteres det ulike problemer og konflikter som oppstår når det er ubalanse mellom tilrettelegging for bruk og det faktiske sett av brukergrupper i høytrafikkerte gater.
Drbak_150x99

Evaluering av miljøgater

Rapport

Dette har vært en videreføring av et av hovedprosjektene i etatsprosjekt Miljø som ble avsluttet i 2001. I prosjektet er det gjennomført evalueringer av 16 miljøgater forskjellige steder i Norge. Prosjektet gir nyttig kunnskap om hvordan ulike trafikantgrupper vurderer det som er gjort i miljøgatene. I rapporten er det lagt vekt på å presentere anbefalinger basert på evalueringene.
Hovedvegutbygging_150x100

Evaluering av hovedvegutbyggingen rundt Oslo og Bergen

Rapport

Hensikten med denne evalueringen er, på en så systematisk måte som mulig, å kartlegge hvordan hovedvegutbyggingen rundt Oslo Og Bergen løser eller ikke løser byenes problemer. Evalueringen fokuserer på hvilke problemer byene sto over for og ser på i hvilken grad disse problemene er løst så langt, hvilke problemer som eventuelt er flyttet og hvilke nye problemer som er kommet til - og hvorfor. Vi har vært interessert i å få belyst både vellykkede og mindre vellykkede sider ved hovedvegutbyggingen
Hytrafikkerte gater - damrak oversiktsfoto_150x99

Høytrafikkerte gater II

Analyse og planleggingsmetode med eksempler

Det finnes en del gater med høy trafikk i de største byene. Disse gatene er viktige hovedveger og gjennomfartsårer. Samtidig går de gjennom sentrumsområder med handel, varelevering og forgjengere. Som en del av Transport i by programmet er det gjennomført et prosjekt som skal kunne bidra til å å stille de riktige kraven til utforming av høytrafkerte gater i byer. Prosjektet har bestått av to deler. En del er gjennomført av Statens vegvesen region Øst og en del er gjennomført av Asplan Viak AS. Rapporten her er avslutningsrapporten fra den dlene av arbeidet som er gjennomført av Statens vegvesen Region Øst.

Mellomlandet - område 2

Største utfordring når det gjelder vegutforming er nå mellomlandet. Hvordan unngå "Amerikanske" tilstander med såkalte "ikke steder" mellom og i randsonen rundt byene. Hvordan skal vi planlegge arealbruken og trafikken i disse områdene. Vi vet mer eller mindre hvordan vegene skal være i sentrum av byene og på landsbygda. Mellomlandet er et problem. For å få overblikk over hvordan dette tamaet håndteres internasjonlalt gjennomføres det et litteraturstudie i regi av Etatsprosjektet Transport i by. Det er også avholdt et arbeidsseminar knyttet til temaet.
Knutepunkt-lysaker_150x97

Stedsanalyse og opplevelse

I vår ble det gjennomført et arbeidsseminar om 'Stedsanalyse og opplevelse'.Det som ble diskutert var hvordan stedsanalyse og ulike andre metoder kunne brukes i forbindelse med vurdering og evaluering av større tiltak og tiltakspakker i byer.
Bilmiljø_150x100

Reisevaner i by

Rapport

Rapporten beskriver reisevanene i de største byene i Norge. Transportstrømmene til både ulike transportmiddelbrukere og befolkningsgrupper er beskrevet. Poenget er å kunne sammenligne byene seg i mellom og områder innen hver by. For etatsprosjektet er det viktig å synliggjøre eventuelle tilgjenglighetsproblemer for ulike trafikantgrupper
motorvei_150x100

Virkninger av økt vegkapasitet

Mange mener at den eneste måten å redde byene fra biltrafikken på er å bygge flere veier med økt kapasitet. Det er ikke mange Norske studier av virkningene av vegbygging i store byer, men internasjonal forskning viser at økt vegkapasitet også fører til økt trafikk. I prosjektet skal det publiseres et debatthefte om dette temaet
Sandvikastasjon_150x113

Sosiokulturell stedsanalyse

Rapporter og artikkel

Prosjektet er gjort i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Husbanken og Miljøverndepartementet og Vegdirektoratet. Sandvika tettsted er valgt som et case for utprøving av et analytisk perspektiv og en metodikk for sosiokulturelle stedsanalyser. Målsettingen har vært å utvikle en generell modell for denne typen analyser, basert på erfaringene fra Sandvika og andre lignende studier