Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
            
Mer miljøeffektiv transport
            
Person- og bedriftsrettede tiltak
            
Byutforming og byens liv
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com
Kollektivreisend 150x100

Kreativ prising i kollektivtransporten

I dette prosjektet har Transportøkonomisk institutt gjort rede for ulike prisstrategier for kollektivtransport, og gjennomført en sammenstilling av nasjonale og internasjonale eksempler på det som kan kalles "kreativ prising". Målsetningen med en slik strategi er å kunne øke trafikkinntektene ved å differensiere prisene mer enn det som er vanlig i Norge i dag.
Studentoppgave_150x100

Studentoppgave

Etatsprosjekt Transport i by har støttet gjennomføringen av en studentoppgave med temaet "Konflikter mellom bedrifts- og samfunnsøkonomiske hensyn i kollektiv nærtrafikk". Oppgaven tar utgangspunkt i at dagens rammebetingelser stiller strenge bedriftsøkonomiske krav til kollektivselskapene som både på kort og lang sikt gir samfunnsøkonomiske lite gunstige løsninger.
Knutepunkt-AngerdVD_150x100

Kollektivknutepunkter

Prosjektet har gjennomført en analyse av 10 utvalgte knutepunkter i Groruddalen. Rapporten som foreligger har også med en presentasjon av gode eksempler på utforming av knutepunkter i Oslo/Akershus, København, Stockholm og Gøteborg. Dette er et sammarbeidsprosjekt med Plankontoret for Groruddalen, Oslo Metro og Miljøverndepartementet. Studien er gjort av Vista utredning. Det er også gjennomført et seminar om tema. Seminarrapport foreligger.
Målrettet_150x100

Guide for målrettet kollektivtransport

Dette er en videreføring av et prosjekt fra Etatsprosjekt Kollektivtransport. Det er utarbeidet en guide som har som formål å gi vegkontor, samferdselskontor og kollektivselskaper råd om hvordan en målrettet prodututvikling best kan utformes.
Skinnefaktoren_150x102

Litteraturstudie om "Skinnefaktoren"

Studien gir en oversikt over kunnskapsstatus på internasjonalt nivå. Det er ment som et grunnlag for vurderinger av kunnskapsbehov knyttet til tilsvarende problemstillinger for noske bybaneprosjekter. Studien er gjort av SINTEF og er et sammarbeid med Statens vegvesen Rogaland og Hordaland, og Jernbaneverket.
Sykkelveginspeksjoner_150x100

Sykkelveginspeksjoner

Målsetningen med dette prosjektet er å videreutvikle metoden for sykkelveginspeksjoner til å bli et verktøy for "revisjon" av sykkelvegnettet i byer og tettsteder. Fokus er rettet mot sikkerhet/trygghet, attraktivitet og opplevelseskvalitet (noe omskrevet). Ambisjonsnivået er høyt, og det knyttes en linje til arbeidene med trafikksikkerhetsrevisjon og miljørevisjon.
Det skal utvikles en veileder. Hensikten med denne er å 1) gi et bedre plangrunnlag og en faglig basis for utbygging og drift av (gang- og) sykkelvegnettet, 2) gi grunnlag for en konstruktiv dialog mellom planleggere på ulike forvaltningsnivå og mellom planleggerne og brukerne og 3) sikre konsistens og sammenliknbarhet mellom ulike anlegg og et bedre grunnlag for prioritering.
Sykkelstativ_150x100

Evaluering av sykkelparkering ved busstopp

Rapport

I løpet av 2004 ble det i samarbeid mellom Statens vegvesen Sør-Trøndelag og Trondheim kommune satt opp sykkelparkeringsanlegg ved seks bussholdeplasser i Trondheim. Hvert anlegg har plass til ti parkerte sykler. Tilbudet er primært etablert ved endeholdeplasser og holdeplasser med forholdsvis lang avstand til boliger. Formålet er å øke tilgjengeligheten til kollektivtilbudet og gjøre kollektivtransporten til et ”dør-til-dør-alternativ”. SINTEF har gjennomført en evaluering av tiltaket, med sikte på å dokumentere brukernes vurdering og eventuelle endringer i reisevaner.
Forside_150x100

Gåboka

Kan lastes ned

Fokus på gående har vært et forsømt område. Alle går, derfor er det viktig å legge til rette for dette på best mulig måte. Spørsmålet er hvordan vi planlegger for de gående. Gåboka er et prosjekt som prøver å se litt nærmere på dette. Utgangspunktet har blant annet vært å skape debatt og legge grunnlaget for videre kunnskapsutvikling. Boka fremstår blant annet som et billedlig innspill til arbeid med vegnormaler.
Skilt_150x100

Gåseminar - Dette går vi for

Transport i by har arrangert "Gå-seminar" 12-14-mars 2003 i Bergen. Hensikten med seminaret var å synliggjøre utfordringene knyttet gående i by. Seminaret samlet tilsammen 100 deltakere fra både kommuner, Statens vegvesens ulike regioner og distrikter, departementer og andre interesserte.
EU-flagg_150x99

Morgendagens by - PROMT

Ferdig synteserapport

Eller "City of tomorrow" er et prosjekt om gående. Det er en videreføring av et EU-prosjekt innen Etatsprosjekt mIljø.Målsetningen er å få bedre kunnskap om hva forgjengere opplever som attraktivt og hvordan attrraktive eller ikkeattraktive omgivelser påvirker fotgjengertrafikk. De har blant annet sett på forhold som har betydning ved reiser der man både er fotgjenger og bruker andre transportmidler.