Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
            
Mer miljøeffektiv transport
            
Person- og bedriftsrettede tiltak
            
Byutforming og byens liv
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com
Vegdirektoratet bygg_150x100

Flytting av vegdirektoratet

Rapport

Flyttingen av Vegdirektoratet fra Helsfyr til Bryn ble gjort til et eget demonstrasjonsprosjekt innen etatsprosjektet Transport i by. Målsetningen var å kartlegge reisevaner blant de ansatte før og etter flyttingen og se på virkninger av relativt små endringer i transporttilbudet til de ansatte.
Nydalen_150x100

Mobilitet i Nydalen

Nydalen er en bydel i forvandling. Det er et gammelt industriområdet som skal taes i bruk på en ny og mer moderne måte. Området er spennende av flere grunner. Det er et område med mange arbeidsplasser og det planlegges mange nye arbeidsplasser der. Kollektivtilbudet skal endres ved blant annet etablering av en ny T-bane stasjon. Det er problemer med parkeringsplasser for bil i området. Det er et stort vegsystem rundt dalen og det planlegges et nytt vegsystem innen området. Og ikke minst så har det en engasjert og moderne eiendomsutvikler. Ved å gjøre utviklingen i Nydalen til et demonstrasjonsprosjekt ønsker vi å se
lokalisering av store virksomheter, arealbruk og utvikling av gater, kollektivtilbud, spaserveier og sykkelstier i sammenheng med såkalte bedriftsrettede tiltak.
SMART_150x100

SMART i Oslo

SMART er et nettsted som også tilbyr konsuletbistand til bedrifter for legge til rette for at arbeids- og tjenestereiser kan skje med kollektivtransport, sykkel, gange og bildeleordninger. Deres formål er videre å synliggjøre positive effekter av tiltak ved å knytte de til økonomi, helse og miljø gjennom nytte-kostnadsberegninger, konsekvensanalyser og miljøregnskap for virksomheter. SMART kan være et interessant demonstrasjonsprosjekt for å se på hvordan denne type virksomhet fungerer og hva slags resultater de klarer å få til i ulike bedrifter. Hvis det fungerer vil de kunne ha smitteeffekt til andre byer.
Alnabru_150x100

Samordnede tiltak i nedre Groruddalen

Grunneiere, offentlige etater, transportselskaper og næringsforeninger som står for ulike relevante planprosesser og prosjekter i nedre Groruddalen i Oslo er blitt enige om å etablere et pilotprosjekt med formål å kombinere fysiske løsninger for miljøvennlig transport med informasjon og holdningsrettede tiltak. Å gjøre dette til et demonstrasjonsprsjekt gir en unik sjanse til å se flere tiltak i sammenheng i et avgrenset område. Dette er nyttig blant annet for å kunne forelså tiltakspakker som kan gjennomføres andre steder.

statenshus_150x94

Parkering - Statens hus i Trondheim

Notat - Oppfølgingsundersøkelse

I november 2000 ble det nye Statens hus i Trondheim sentrum tatt i bruk. Flere av etatene som flyttet inn i bygget flyttet fra mindre sentrale områder, og de ansatte fikk generelt et bedret kollektivtilbud og dårligere parkeringstilbud ved arbeidsplassen. SINTEF har evaluert flyttingen i forhold til de ansattes endrede transportmiddlebruk som følge av flyttingen. Resultatene er presentert i en større rapport og artikken i Samferdsel. Som en del av Transport i by har SINTEF gjort en oppfølgingsundersøkelse.
Kontor-parkeringsplass-tegning GUL_150x82

Bedriftsrettede tiltak - BBU

Birkebeinerlauget miljøutvalg (BBU) har ca 50 medlemsbedifter. Målsetningen med dette prosjektet er å få flere av deres medlemmer med som demonstrasjonsbedrifter for å få ansatte til å kjøre mindre bil fram og tilbake til arbeidet. BBU er engasjert til å skaffe en oversikt over hva deres meldemsbedrifter gjør på dette området og se hvilke bedrifter som er villige til å være med som demonstrasjonsbedrift.
EPOM_150x100

Mobility Management - Person- og bedriftsrettede tiltak

Rapporter

Mobility Management (MM)er et samlebegrep for såkalte "myke" tiltak. Det innebærer å påvirke holdninger, preferanser og adferd. I dette delprosjetet er det innhentet og sammenfattet kunnskap og erfaring med den type tiltak som internasjonalt går under betegnelsen MM. Vedlagt ligger også en rapport med erfaringer fra Nederland.